REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - obowiązuje od dnia 10.04.2022


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Nadto, Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi usług o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem wyłącza stosowanie postanowień Regulaminu wyłącznie w zakresie uregulowanym w umowie w sposób odmienny
3. Wyłączone jest stosowanie wzorców umów Klienta.
4. Regulamin udostępniany jest w siedzibie Sprzedawcy oraz nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
5. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, ulotkach, broszurach informacyjnych, reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu i elementów specyfikacji produktów. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej Sprzedawcy, w katalogach, cennikach i prospektach, nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

II. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – spółka Katpol Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011273, nr NIP: 692-20-97-502, nr REGON: 390628012, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: sklep.katpol.com
3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu umowę sprzedaży.
4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
7. Strony – Sprzedawca i Klient.
8. Regulamin – niniejszy odpowiada Regulaminowi Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.
10. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
11. Produkt - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowy działalności gospodarczej Sprzedawcy i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedawcy.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługę polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Sklepu, na którą to zawartość składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne. Nadto, Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługę polegającą na możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów dostępnych na stronie internetowej W przypadku Użytkowników, którzy zdecydowali się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną również usługę polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie.
2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej   przeglądarki internetowej:
- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0,
- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 5.0,
- Google Chrome,
- Opera,
- Safari
z włączoną obsługą plików cookies.

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści na stronie Sklepu, w tym w szczególności Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
7. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
8. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
9. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
10. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
a)  pisemnie – na adres korespondencyjny: Katpol Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin,

b)  telefonicznie – pod numerem telefonu +48 767461700,

c)  drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: katpol@katpol.com

11. W wykonaniu obowiązku zakreślonego przepisem art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. Sprzedawca wskazuje, że są to zagrożenia o charakterze potencjalnym, których Użytkownik winien być świadomy i którym winien przeciwdziałać podczas wykonywania codziennych czynności z wykorzystaniem urządzeń z dostępem do sieci Internet.


IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym podania swoich poprawnych i aktualnych , adresu e-mail oraz hasła,

b)  akceptacji Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).
5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika. Jeżeli Klient chciałby zrealizować płatność w innej walucie aniżeli złoty polski, winien przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów odnoszących się do realizacji zamówienia. W przypadku przeliczania cen na inną walutę aniżeli złoty polski obowiązuje kurs sprzedaży według tabeli „C” NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury lub paragonu.
3. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.
4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
5. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
6. Wszystkie sprzedawane towary zawierają opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem, że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
7. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). W wypadku stwierdzenia przez Klienta różnic pomiędzy wyglądem towaru na wizualizacji a rzeczywistym wyglądem towaru, z powodu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują z tego tytułu uprawnienia z rękojmi.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
9. Użytkownik chcący nabyć od Sprzedawcy Produkt niestandardowy, dopasowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika lub Produkt niebędący w ofercie Sklepu winien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów zamówienia.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów  sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
2. W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na konto Użytkownika
3. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka.
5. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
-      sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może   dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),
      -      adresu dostawy,
      -      sposobu dokonania płatności za towar,
6. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie w związku z przedstawioną mu uprzednio ofertą przez Sprzedawcę, winien podać w zamówieniu numer oferty. Zaniechanie wskazania numeru oferty może przełożyć się na niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również na niezgodności w szczególnych parametrach towaru. Jeżeli zamówienie składa Użytkownik niebędący Konsumentem, który zaniechał wskazania w zamówieniu numeru oferty, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy ofertą a zamówieniem.
7. Jeżeli Użytkownik jest w posiadaniu dokumentów zwalniających Użytkownika z cła lub podatku od towarów i usług, winien przekazać je Sprzedawcy, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik zaniecha przekazania dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tego tytułu.
8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
9. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność Produktów. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
12. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
14. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta niebędącego Konsumentem kosztami, które powstały po stronie Sprzedawcy w związku z anulowaniem zamówienia przez Klienta, przy czym koszty te nie mogą być większe aniżeli wartość zamówienia.
15. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony Sprzedawcy ma charakter informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

VII. ZAPŁATA CENY

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:
a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
b) przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Towarowej 5 w Lubinie. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.
c) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.
2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne i inne błędy po stronie dostawcy usług płatności elektronicznej.
4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa.  Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega, że do momentu uiszczenia przez Klienta całej należności za zamówienie, Produkty pozostają własnością Sprzedawcy.
6. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu niestandardowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika lub niebędącego w ofercie Sklepu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia całego kosztu zamówienia w formie płatności z góry
7. W przypadku zamówień składanych przez Użytkowników niebędących Konsumentami, Strony mogą ustalić terminy i zasady płatności indywidualnie.           W takim wypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu dokonywanego zakupu w terminie wskazanym na fakturze.
8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
9. Za dzień zapłaty uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub dzień zapłaty przy odbiorze.
10. W przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. W przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie przez Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca jest uprawniony także do żądania przedpłaty na kolejne zamówienia, włącznie z tymi przyjętymi już do realizacji, jak też do natychmiastowego wstrzymania dostaw towarów oraz odmowy przyjmowania zamówień do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw Produktów, w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia Produktów, ponosi Klient.
11. W przypadku zalegania z płatnościami przez Klienta dłużej niż 30 dni, Sprzedawca automatycznie przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej, której kosztami zostanie obciążony Klient. Postanowienie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Produkt.

VIII. GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania Produktu należy dokładnie zapoznać się z kartą katalogową/instrukcją obsługi/DTR Produktu.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne Produkty, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą pod nr telefonu +48 76 746 17 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katpol@katpol.com.
4. W przypadku Produktu, na który została udzielona gwarancja, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca niebędący gwarantem może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne +48 76 746 17 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: katpol@katpol.com lub z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu: sklep.katpol.com;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. XI. Regulaminu POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
5. Jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub dystrybutora, Klient może realizować swoje uprawnienia z tytułu gwarancji na zasadach i w trybie określonym w karcie gwarancyjnej.
6. Jeżeli gwarancja została udzielona przez Sprzedawcę, Klient może realizować swoje uprawnienia z tytułu gwarancji na zasadach i w trybie określonym w pkt VII.7 – VII.21 Niniejszego Regulaminu.
7. Gwarancja udzielana jest przez Sprzedawcę na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia odebrania Produktu przez Kupującego, chyba że Strony postanowią inaczej. Wady Produktu zgłoszone Sprzedawcy po upływie okresu gwarancji nie są objęte gwarancją. Klient jest upoważniony do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji po upływie okresu gwarancji, jeżeli wada Produktu została zgłoszona Sprzedawcy w okresie gwarancji. Gwarancja wyłącza uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem wynikające z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
8. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na Produkty pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi/DTR. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, tj. wady powstałe na skutek wad produkcyjnych i ukrytych wad materiałowych, zgłoszone w trakcie obowiązywania okresu gwarancji, o którym mowa w pkt VII.7 powyżej.
9. Z tytułu gwarancji Klientowi ani żadnym osobom trzecim nie przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek awarii Produktu. Jedynym zobowiązaniem Sprzedawcy jest dostarczenie i wymiana części zamiennych, naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad, zgodnie z warunkami tej gwarancji.
10. Gwarancja obejmuje wyłącznie Produkt zakupiony u Sprzedawcy z zastrzeżeniem dokonania przez Klienta terminowej płatności za Produkt. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w płatności, procedura gwarancyjna zostanie wstrzymana do czasu uregulowania należności.
11. Gwarancją nie są objęte wady Produktu wynikłe z:
a) Czynników zewnętrznych, tj.: uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia, itp.,
b) Użytkowania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem Produktu zawartym w instrukcji obsługi lub DTR,
c) Użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych z warunkami ujętymi w instrukcji obsługi lub DTR,
d) Błędów projektowych instalacji/urządzenia/maszyny lub nieprawidłowego doboru Produktu,
e) Zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub sztuką inżynierską,
f) Nieprawidłowego montażu, konserwacji i magazynowania Produktu, o ile te czynności nie zostały wykonane przez Sprzedawcę,
g) Stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
h) Zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
i) Wadliwego działania innych instalacji (np. elektrycznej) lub urządzeń mających wpływ na działanie Produktu,
j) Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
- Naruszenia przez Klienta zabezpieczeń Produktu (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek z numerem seryjnym), a także dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urządzenia lub napraw urządzenia,
- Dokonania przez Klienta jakiejkolwiek modyfikacji Produktu,
- Stwierdzenia jakichkolwiek ingerencji w Produkt dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
12. Stwierdzenia jakichkolwiek prób napraw Produktu dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
13. Nieprzeprowadzania przez Klienta okresowych kontroli Produktu, jeżeli są one wymagane.
14. Stwierdzenia, że Produkt był przez Klienta użytkowany po wystąpieniu wady.
15. Wystąpienia zaległości w płatności przekraczające 90 dni od terminu płatności podanego na fakturze lub paragonie.
16. Gwarancją nie są objęte części ulegające naturalnemu zużyciu oraz części i materiały eksploatacyjne. Sprzedawca nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących Produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.
17. Zgłoszenie realizacji uprawnień z tytułu gwarancji powinno zawierać: poprawnie wypełnioną kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona do Produktu); poprawnie wypełniony protokół gwarancyjny; dane Klienta; nazwę, model/symbol i numer seryjny Produktu, którego zgłoszenie dotyczy; numer paragonu/faktury oraz powód zgłoszenia. Wraz ze zgłoszeniem Klient winien przesłać Sprzedawcy, na jego koszt, odpowiednio zabezpieczony wadliwy Produkt. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania Produktu.
18. Zgłoszenie realizacji uprawnień z tytułu gwarancji można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy, przesłać Sprzedawcy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione w okresie trwania gwarancji powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
19. Zaniechanie wskazania w zgłoszeniu informacji, o których mowa w pkt VII. 14 powyżej, może skutkować wydłużeniem procesu rozpatrzenia zgłoszenia lub jego uznaniem za niezasadne.
20. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca uzna zgłoszenie za zasadne, dokona niezwłocznie wymiany Produktu na wolny od wad albo wadę usunie. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wyboru sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji. W przypadku wymiany Produktu na nowy, nowy Produkt jest objęty gwarancją o okresie takim jak w punkcie VII.7. W przypadku naprawy Produktu, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy.
21. W przypadku Produktu nietypowego, importowanego lub wyprodukowanego na indywidualne zamówienie Klienta, w szczególności wymagającego specjalistycznych części zamiennych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu na rozpatrzenie zgłoszenia, o którym mowa w pkt VII.14 powyżej, do 90 dni.
22. W przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne z przyczyn wskazanych w pkt VII.11 – VII.13, Produkt może zostać zwrócony Klientowi niebędącemu Konsumentem na jego pisemne życzenie, pod warunkiem pokrycia kosztów przesyłki. Nieodebrany Produkt, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, po okresie 30 dni będzie automatycznie utylizowany.
23. W przypadku uznania zgłoszenia za niezasadne z przyczyn wskazanych w pkt VII.11 – VII.13, Produkt jest zwracany Klientowi będącemu Konsumentem na jego koszt.
24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeżeli reklamowany Produkt nie będzie wadliwy lub wada nie będzie objęta gwarancją.


IX. DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta. Klient jest zobowiązany zapewnić rozładunek Produktów.
2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego Poczta Polska lub inny operator pocztowy. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca jest uprawniony do dokonania samodzielnego wyboru przewoźnika.
3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.
4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru. W przypadku ustalenia formy płatności z góry, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w płatności.
5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi będącemu Konsumentem zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia, Klient będący Konsumentem jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.
6. Uprasza się, aby przy odbiorze przesyłki Klient będący Konsumentem sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu sprawdzić w obecności przewoźnika zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym, w szczególności rozpakować Produkt i sprawdzić czy nie posiada on żadnych widocznych uszkodzeń mechanicznych, do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki i uszkodzenia powinny być odnotowane w protokole szkody i zgłoszone Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia odebrania Produktu. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku przez Klienta niebędącego Konsumentem, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki i szkody, w tym w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.
8. Odbiór Produktu przez Klienta niebędącego Konsumentem bez zachowania staranności, o której mowa w pkt VIII.7 powyżej, uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
9. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za Produkty do momentu wydania ich z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu towaru z magazynu albo przez przewoźnika. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe i Kodeksie cywilnym.
10. Jeżeli Klientem nie jest Konsument, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktów powstałe z przyczyn obciążających przewoźnika.
11. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.


X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.
2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Katpol Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 59 – 300 Lubin listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe
3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru, jego cechy lub funkcjonowania.
9. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e)  w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f)  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g)  zawartej w drodze aukcji publicznej;
h)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XI. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawą reklamacji nie mogą być wyłącznie uszkodzenia opakowania towaru.
2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: Katpol Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin, telefonicznie: +48 76 746 17 00, lub pocztą elektroniczną na adres: katpol@katpol.com Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej.
3. Reklamując zakupiony towar Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta. Klient będący Konsumentem winien wskazać rodzaj i datę wystąpienia wady, określić sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz podać swoje dane kontaktowe. Klient niebędący Konsumentem nie jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii, przy czym Sprzedawca zastrzega, że przedłożenie tego dokumentu usprawni postępowanie reklamacyjne.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.
6. W przypadku, gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Przed podjęciem decyzji o zwrocie należności Sprzedawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Klienta będącego Konsumentem
7. Jeżeli naprawa lub wymiana Produktu na wolny od wad będzie pociągać za sobą niewspółmiernie wysokie koszty lub będzie niemożliwa lub wysoce utrudniona, Sprzedawca zwróci Klientowi niebędącemu Konsumentem uiszczoną kwotę, a Klient zwróci Produkt Sprzedawcy.
8. Jeżeli w momencie naprawy lub wymiany Produkt nie jest już produkowany lub nie jest produkowany w tej samej wersji, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastąpienia go podobnym produktem o nie gorszych parametrach. Postanowienie to nie dotyczy przypadków, w których Klientem jest Konsument.
9. W przypadku nieuznania reklamacji, Produkt zostanie zwrócony Klientowi na koszt Klienta.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta nie będącego Konsumentem kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy Produktu, jeżeli reklamowany Produkt nie będzie wadliwy.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanego Produktu.
12. Sprzedawca nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących Produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.
3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.
4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie w następujących celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie, udostępniania formularzy kontaktowych, w tym formularzy w formie live chat na stronie internetowej Sklepu oraz newslettera – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie zapewnienia Użytkownikom możliwości zamieszczania komentarzy na stronie internetowej Sklepu – podstawa prawna przetwarzania –osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) obsługi reklamacji i zgłoszeń dokonywanych w ramach gwarancji – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) analitycznych i statystycznych, tj. analiza aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz ich lepszego dopasowania do preferencji Użytkowników– podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
e) weryfikacji roszczeń zgłaszanych przez Użytkowników oraz ewentualnej obrony przez tymi roszczeniami– podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
f) świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania: 1) w zakresie danych obowiązkowych – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 2) w zakresie danych podanych fakultatywnie – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
h) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Sprzedawcy, wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. Zgodnie z RODO osoba, której dotyczą dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) żądania kopii przetwarzanych danych osobowych;
c) sprostowania i usunięcia danych osobowych;
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do przechowywania tych danych;
e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez podania przyczyny - nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania danych w okresie, w jakim zgoda była udzielona;
f) żądania przekazania danych osobowych;
g) skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



XIV. PLIKI COOKIES

1.  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
3. Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Sklepu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
d) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, zmian w funkcjonalności strony internetowej Sklepu lub zmian w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków Regulaminu oraz udostępnienie nowej treści Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od publikacji nowego tekstu Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. Użytkownik posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika. W razie braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Użytkownik winien usunąć konto.
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.
7. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od 10.04.2022 r.


Product added to wishlist
Product added to compare.